بسمه تعالی

شناسنامه درخواست کارت شناسایی

1)عنوان خدمت

درخواست کارت شناسایی

2)کدخدمت

001-CR

3)مبانی قانون و مقررات ارائه خدمت:

افراد واجد شرایط پس از مراجعه حضوری نزد مسئول حراست واحد مربوطه و یا واحد حراست دانشگاه و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز ارائه شده بر اساس بند 8 اقدام به درخواست کارت شناسایی نمایند.

4) نوع خدمت

تصدی

5)ذی نفعان خدمت:

اعضاء هیئت علمی، مدیران و رؤسای واحدهای وابسته، کارکنان رسمی و قراردادی واحدهای اداری مربوطه بر اساس الویت های پیش بینی شده

6) نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع(در قالب کاربرگ های الکترونیک):

فرم ها به صورت حضوری تکمیل می شوند.

7) نیازمندی های اطلاعاتی خدمت نظیر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاهها:

انجام خدمت مستقل بوده، نیازی به اخذ مجوز و استعلام از سایر دستگاهها نمی باشد.

8) نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی:

نامه درخواست کارت شناسایی با امضای مسئول واحد مربوطه

کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر ایشان

آخرین حکم کارگزینی

2 قطعه عکس جدید رنگی

9) مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب آن:

خدمت به صورت رایگان ارائه می شود.

10) ضرورت های مراجعه حضوری:

فرم های مورد نیاز چهت دریافت کارت شناسایی فقط به صورت حضوری می بایست تکمیل گردند.

11) فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت:

مدیریت حراست دانشگاه پس از بررسی درخواست کارت شناسایی ، در صورت واجد شرایط بودن فرد درخواست کننده و موجود بودن منابع (کارت PVC، ریبون و سایر ملزومات ) اقدام به صدور کارت شناسایی می نماید و مراتب را از طریق مسئول حراست واحد مربوطه و یا مستقیماً به صورت تلفنی به اطلاع فرد متقاضی می رساند.

12) فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت:

مدیریت حراست دانشگاه

آخرین بروز رسانی : 23 شهریور 1400